صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی مزایده حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری

 (آگهی مزایده حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری)

 

نام دستگاه برگزار کننده مزایده (واحد مالی و امور قرارداد و پیمان)

شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۴۱۷-۱۶/۰۹/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر لنگرود نسبت به فروش ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

  • موضوع مزایده : حراج حضوری ملزومات اداری و اثاثیه اسقاط شهرداری

۲-  مبلغ سپرده جهت شرکت در فراخوان ۰۰۰ /۰۰۰/۱۱۰ ريال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی  و یا واریز وجه نقد بشماره حساب ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.

۳- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت   ۰۰۰/ ۵۰۰  ریال به حساب۴۹۴۸۱۸۰ نزد بانک رفاه مرکزی و  یا حساب ۰۱۰۵۴۰۹۷۵۰۰۰۴ بانک ملی  به نام حساب در آمد عمومی شهرداری لنگرود

۴-  شرکت در این مزایده برای تمامی افراد مجاز می باشد.

۵- لیست تمام ملزومات همراه اسناد دریافتی پیوست می باشد.

۶- کلیه شرایط و مقرات ماده ۵ آئین نامه شهرداریها حاکم می باشد..

  • در صورت عدم واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده به پیشنهادات واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مهلت خرید اسناد از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ الی ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ می باشد.
  • مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۷ /۱۲/۱۴۰۱  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

۱۰– محل خرید اسناد : واحد مالی شهرداری لنگرود

۱۱- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت می باشد .

۱۲- ساعت و روز و محل حراج: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

۱۳- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده  میباشد.

۱۴– شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

 

                                                                          شهردار لنگرود

صادق صادق پور