صفحه اصلی  »  مزایده و مناقصه   »   آگهی مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت سطح شهر لنگرود

آگهی مناقصه عمومی  

نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری لنگرود

شهرداری لنگرود در نظر دارد  براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر لنگرود به شماره ۱۵۲۹  مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۱ نسبت به اجرای روکش آسفالت در ۳/ سه ناحیه سطح شهر لنگرود با توجه به اختصاص سهمیه قیر از طریق مناقصه عمومی اقدام و به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه۱:  اجرای روکش آسفالت واقع در انزلی محله کوچه شهید شیوعی، خیابان پاسداران کوچه شهید فیضی،خیابان بابک نواب چهارم، رکج محله جنب مسجد منتخب مدنی، انزلی محله جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، آتشکار بن بست شهید بحر کاظمی ، آنسرمحله هجرت یکم، واحدی ششم تا هشتم، فردوس ۹ درویشنابر، پاسداران کوچه یاس ، لادن به جابر،  انزلی محله کوچه کشاورز، انزلی محله خیابان فلسطین و سایر نقاط شهر طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه سال ۱۴۰۱به مبلغ ۱۳۰/۷۴۲/۲۹۵/۳۲ ریال

   موضوع مناقصه۲:  اجرای روکش آسفالت واقع در چالکیاسر صدر دهم، خیابان آزادی کوی امامی ها، موبندان بینش ۲۳، کوچه صنایع پرکار، جاده چمخاله روبروی پوریای ولی، چالکیاسر کوچه یکتایی، والفجر، آسید عبدا.. بن بست قائم، آسید عبدا.. خیابان سلطانی بن بست سوم ، آسید عبدا.. کوچه شایان، جاده چمخاله خیابان آزادی کوچه حسین زاده ، آسید عبدا.. کوچه آیت ا.. سعیدی، خیابان سعدی شهامت ۶، جاده چمخاله جمهوری ۴۲، جاده چمخاله جمهوری ۴۴، آسید عبدا.. کوچه شهید قلی پور، ۱۲ متری رجائی مقداد ۱۰، جمال نیکوئی نرسیده به مدرسه جمال نیکوئی، بخشی از بلوار آزدگان، خیابان شهید باهنر،جاده چمخاله کوچه فرهناک، و سایر نقاط شهر طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۸۴/۸۰۴/۵۴۱/۴۱ ریال

   موضوع مناقصه۳: اجرای روکش آسفالت واقع در جنب میدان معلم، لیلاکوه آزموده مهر۵، سالکویه احسان ۱۱، پشت بیمارستان شهید حسین پور، جاده لیلاکوه ولایت ۲، لیلاکوه بن بست چالاک، کوچه اطلس، فرهنگیان املش سالکویه، خیابان دهگان جهاد ۱۴/۱۵/۱۶، امام رضا (۸)، احسان هشت سالکویه و سایر نقاط شهر طبق دتایل های پیوستی با برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي واحد ابنیه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۳۰/۷۴۲/۲۹۵/۳۲ ریال

  • *  مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه شماره۱،  ۱۰۷/۷۸۷/۶۱۴/۱  ريال و مناقصه شماره ۲، ۲۳۰/۰۹۰/۰۷۷/۲ ریال  و مناقصه شماره ۳ ، ۱۰۷/۷۸۷/۶۱۴/۱ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد بشماره حساب   ۴۹۴۸۳۰۰ نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل داده شود.*

۱- کلیه شرایط  و مقررات ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین شرایط عمومی پیمان براساس نشریه۴۳۱۱ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور حاکم می باشد۰

۲-تامین منابع مالی پروژه ها از محل اعتبارات دولتی می باشد.

۳-مهلت خرید اسناد از تاریخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱  الی ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ می باشد.   

۴-محل خرید اسناد : سامانه ستاد ایران به نشانی  ( setadiran.ir )

۵-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/ ۱  ریال در سامانه ستاد.

۶-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۲۵ /۱۲/۱۴۰۱  پاکت ضمانتنامه یا فیش بانکی و تمامی مدارک و اسناد داخل سامانه ستاد بارگذاری و همچنین به صورت فیزیکی به واحد امور قرارداد و پیمان شهرداری لنگرود تحویل نمایند.

  • شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

۷-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

۸ –  پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت رشته راه و ترابری و  ساختمان و ابنیه  واجد شرایط شرکت  در این مناقصه می باشند.

     ۹پیمانکاران باید مجوز ایمنی ( HSE ) ازمراجع ذیصلاح را دارا باشند.

۱۰-مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه سه  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

۱۱- ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت۱۱صبح روز شنبه  مورخ ۲۷/ ۱۲/۱۴۰۱٫

۱۲- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۳- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

  1. ثبت نام در سامانه ستاد ایران ( setadiran.ir ) انجام می پذیرد.

 

 

                                                                             شهرداری لنگرود

صادق صادق پور