صفحه اصلی  »  عملکرد فرهنگی   »   فضا سازی شهر توسط شهرداری لنگرود

لنگرود همزمان با دهه امامت و ولایت با فضاسازی شهری آذین بندی شد.