صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر شهری

اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی در انتهای کوچه بهزیستی