صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر

🔸اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع و هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی