صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   تسطیح و زیر سازی پیاده رو حاشیه خیابان شورا

♦️اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی پیاده رو حاشیه خیابان شورا