آزاد سازی معابر
1398/06/11
168 بازدید

ساختمان تجاری قدیمی واقع در منطقه راه پشته که سابقا توسط شهرداری و در راستای مدیریت بافت های فرسوده شهر ، خریداری شده بود ، تخریب شده و آزادسازی معبر عمومی محقق گردید.