آن دسته از عزیزانی که عوارض صنفی خود را در سال جاری پرداخت نمایند مشمول جایزه خوش حسابی خواهند شد
1397/03/21
1277 بازدید

براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر لنگرود ،آن دسته از عزیزانی که  عوارض صنفی خود را در سال جاری پرداخت نمایند مشمول جایزه خوش حسابی خواهند شد. 
❇️ از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه %20 
❇️ از ابتدای مرداد ماه تا پایان آبان ماه  %15 
❇️ و از ابتدای آذر ماه تا پایان اسفند ماه %10