آگهی تجدید فراخوان عمومی دعوت و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی
1398/09/24
1060 بازدید

آگهی تجدید فراخوان عمومی دعوت و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در ساخت ، انتقال و بهره برداری واحدهای تجاری و پذیرایی بلوار جمهوری(جاده چمخاله)