آگهی مزایده فروش دو قطعه زمین شهرداری با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده
1399/08/12
381 بازدید