آگهی مناقصه مورخ 96/10/6
1396/09/26
997 بازدید

« آگهی مناقصه عمومی  »

« روکش آسفالت با فنیشر »

شهرداری لنگرود بر اساس  دستور شهردار محترم به  شماره 26242 مورخ 96/08/23 در نظر دارد  نسبت به اجرای روکش آسفالت   بشرح زیر وفق ضوابط فنی و نمونه های مورد تایید آزمایشگاه به مساحت تقریبی 30/000 متر مربع از طریق مناقصه عمومی در هر یک از نواحی یک و دو شهر لنگرود طبق نقشه پیوست اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :

* اجرای آسفالت : روکش آسفالت توپکا 019 با ضخامت 6 سانتی متر پس از تراکم با قیمت پایه 320/000ريال.

آسفالت هر ناحیه  30/000  مترمربع و مجموعا 9/600/000/000 ريال .

ضمنا مبلغ تضمین اجرای هر پروژه 480/000/000 ريال.

1- کلیه شرایط  و مقرات ماده 5 آئین نامه شهرداریها حاکم می باشد.

2-مهلت خرید اسناد از تاریخ25/96/09 الی 05/10/96        

3-محل خرید حضوری اسناد :واحد مالی شهرداری

4-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : در قبال پرداخت 3/000/000  ریال به حساب4948300 نزده بانک رفاه مرکزی  به نام حساب در آمد عمومی شهرداری.

5-مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 5/10/96 به دبیرخانه شهرداری.

6-شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه :

7-داشتن رتبه و ظرفیت مجاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری . ارائه گواهینامه صلاحیت و تکمیل فرم خوداظهاری به هنگام درخواست اسناد مناقصه الزامی است.

8-مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه :   یک  ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت .

9-ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 6/96/10 .

10-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

11-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است .

12- هنگام خرید اسناد بهمراه داشتن مدارک شرکت و صلاحیت الزامی میباشد.    

   سیدمهدی رجائی-شهردار لنگرود