اتمام بتن ریزی نوار حفاری جنب مسجد صاحب الزمان واقع در آنسرمحله
1399/11/29
65 بازدید

 اتمام بتن ریزی نوار حفاری جنب مسجد صاحب الزمان واقع در آنسرمحله