اجرای آسفالت کوچه جمهوری بیستم واقع در خیابان جمهوری(جاده چمخاله) به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع
1396/10/07
493 بازدید

اجرای آسفالت کوچه جمهوری بیستم واقع در خیابان جمهوری(جاده چمخاله) به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع