اجرای پروژه خیابان کنارگذر از میدان املاکی منتهی به رکج‌ محله (حیدرآباد)
1399/09/18
65 بازدید

پروژه های عمرانی شهرداری با سرعت به پیش می رود... 

 ادامه اجرای پروژه خیابان کنارگذر از میدان املاکی منتهی به رکج‌ محله (حیدرآباد)

 ساخت و نصب تاج پُل بر روی رودخانه جهت اتصال مسیر