اجرای کانیوو جهت بتن ریزی کوچه شهید مجید تقی پور واقع در خیابان سعدی
1398/05/06
414 بازدید

 آماده سازی و اجرای کانیوو جهت بتن ریزی کوچه شهید مجید تقی پور واقع در خیابان سعدی