ادامه اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول ومیادین سطح شهر
1401/06/14
20 بازدید

ادامه اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول ومیادین سطح شهر 

رنگ آمیزی جداول و رفروژ میانی بلوار شهید عبدالکریمی