ادامه اجرای پروژه زیرسازی ، تسطیح و رگلاژ ، کوبیدگی و بیس ریزی خیابان کنارگذر مسیر میدان املاکی تا محله درویشانبر
1399/11/13
193 بازدید

ادامه اجرای پروژه زیرسازی ، تسطیح و رگلاژ ، کوبیدگی و بیس ریزی خیابان کنارگذر مسیر میدان املاکی تا محله درویشانبر