ادامه اجرای پروژه زیرسازی ، تسطیح و رگلاژ ، کوبیدگی و بیس ریزی کوچه‌ شاهد یکم و دوم واقع در خیابان شهدای نیروی انتظامی (سعدی دهم)
1401/01/04
134 بازدید

ادامه اجرای پروژه زیرسازی ، تسطیح و رگلاژ ، کوبیدگی و بیس ریزی کوچه‌ شاهد یکم و دوم واقع در خیابان شهدای نیروی انتظامی (سعدی دهم)