ادامه اجرای پروژه سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان شهید طالقانی روبروی اداره آموزش و پرورش
1399/12/16
63 بازدید

 ادامه اجرای پروژه سنگ فرش و پیاده رو سازی خیابان شهید طالقانی روبروی اداره آموزش و پرورش