ادامه روند اجرای پروژه آسفالت سطح شهر
1399/05/06
64 بازدید

ادامه روند اجرای پروژه آسفالت سطح شهر

 روکش آسفالت کوچه توکل واقع در خیابان مدرس ( گمرکات )

 روکش آسفالت کوچه منفرد 12 و آسفالت کوچه رحیمی