ادامه روند اجرای پروژه لوله گذاری خیابان جمهوری (جاده چمخاله)
1401/06/22
16 بازدید

ادامه روند اجرای پروژه لوله گذاری خیابان جمهوری (جاده چمخاله) جنب مغازه های تجاری شهرداری لنگرود به طول 250 متر