ادامه روند رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده سطح شهر توسط واحد زیبا سازی شهرداری لنگرود.
1397/03/20
1261 بازدید

ادامه روند رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده سطح شهر توسط واحد زیبا سازی شهرداری لنگرود.