ادامه روند لوله گذاری انتهای کوچه ارژنگ واقع در خیابان شهدای سالکویه
1398/03/07
313 بازدید

ادامه روند لوله گذاری انتهای کوچه ارژنگ واقع در خیابان شهدای سالکویه توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.