ادامه روند لوله گذاری عرضی خیابان شهدای سالکویه
1397/12/26
167 بازدید

 ادامه روند لوله گذاری عرضی خیابان شهدای سالکویه واقع در بلوار کشاورز لیلا کوه توسط شهرداری لنگرود.