ادامه روند لوله گذاری کوچه مقداد به طول 200متر واقع در کاسه گر محله جنب باغ خاوری
1398/04/12
152 بازدید

 ادامه روند لوله گذاری کوچه مقداد به طول 200متر واقع در کاسه گر محله جنب باغ خاوری توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.