ادامه روند پروژه بازآفرینی محوطه پل خشتی با نصب کفپوش پیاده راه
1397/12/05
216 بازدید

ادامه روند پروژه بازآفرینی محوطه پل خشتی با نصب کفپوش پیاده راه توسط شهرداری لنگرود.