ادامه روند پیشرفت فاز سوم پروژه احیاء و بازسازی پارک حاشیه ای خیابان جمهوری (جاده چمخاله)
1397/12/07
1093 بازدید

ادامه روند پیشرفت فاز سوم پروژه احیاء و بازسازی پارک حاشیه ای خیابان جمهوری (جاده چمخاله) توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.