ادامه روند پیشرفت پروژه لوله گذاری کوچه فدائیان اسلام واقع در محله درویشان بر به طول ۲۰۰ متر
1401/04/06
53 بازدید

ادامه روند پیشرفت پروژه لوله گذاری کوچه فدائیان اسلام واقع در محله درویشان بر به طول ۲۰۰ متر