ادامه عملیات اجرایی زیرسازی پروژه رینگ اتصال میدان شهید املاکی به جاده چمخاله ؛
1398/03/29
477 بازدید

ادامه عملیات اجرایی زیرسازی پروژه رینگ اتصال میدان شهید املاکی به جاده چمخاله ؛
طول این پروژه ۴ کیلومتر میباشد که ۱.۵ کیلومتر از آن نیاز به عملیات زیرسازی ، بازگشایی، احداث پل و ... دارد.