ادامه عملیات تکمیل و بهسازی پروژه کارخانه کمپوست
1399/07/09
43 بازدید

- راه اندازی تجهیرات مورد نیاز و اجرای وال پست های عمودی و افقی سالن ها
- ادامه روند دیوار چینی ساختمان اداری خدماتی

- اجرای وال پستهای اداری خدماتی
- خرید و دپوی مصالح برای ادامه روند دیوار چینی سوله ها و ساختمان اداری خدماتی
- تسطیح مسیر دسترسی جهت حمل مصالح به کارگاه