ادامه عملیات نقاشی و زیباسازی دیوار های پیاده راه خیابان شهید عبدالکریمی جنب ساختمان بهزیستی
1400/01/10
30 بازدید

ادامه عملیات نقاشی و زیباسازی دیوار های پیاده راه خیابان شهید عبدالکریمی جنب ساختمان بهزیستی