ادامه لوله گذاری حدفاصل آتش نشانی تا میدان امام حسین(ع)
1398/03/07
306 بازدید

 ادامه لوله گذاری حدفاصل آتش نشانی تا میدان امام حسین(ع) توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.