ادامه نهضت آسفالت در سطح شهر لنگرود
1398/04/08
508 بازدید

روکش آسفالت خیابان های شهید اصغریخواه و شهید نادم توسط واحد عمران شهرداری لنگرود.