اقدامات اولیه اجرایی ستاد بحران شهرداری در راستای پیش بینی تمهیدات و مدیریت بحران پیش رو
1398/09/11
65 بازدید

اقدامات اولیه اجرایی ستاد بحران شهرداری در راستای پیش بینی تمهیدات و مدیریت بحران پیش رو