اقدامات واحد فضای سبز شهرداری لنگرود
1401/08/18
69 بازدید

اقدامات واحد فضای سبز شهرداری لنگرود 

شخم زدن وکندن علف های هرز شمشاد های رفیوژ میانی بلوار شهید عبدالکریمی و بلوار حافظ