اگهی مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری و خدماتی واقع در خیابان آزادی (جاده چمخاله)
1395/12/02
1370 بازدید

آگهی مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری و خدماتی واقع در خیابان آزادی (جاده چمخاله)

شهرداري لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره  1531  -  95/11/17  شوراي محترم اسلامي شهر لنگرود نسبت به فروش واحدهای تجاری و خدماتی خود با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نمايد.  

شرايط و مشخصات شركت در مزايده :

  1. داوطلبین می بایست  به ازای سرقفلی هر باب مغازه  80/000/000  ریال و به ازای سرقفلی هر واحد خدماتی مبلغ  150/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت  در مزایده  به  حساب   4948300   نزد  بانک  رفاه  مرکزی  لنگرود به نام شهرداری لنگرود واریز و ارائه نمایند.
  2. پیشنهادات باید در3 (سه) پاکت جداگانه لاک و مهر شده بشرح ذیل تا پایان وقت اداری روز  پنجشنبه  مورخ  95/12/19  تحویل دبیرخانه شهرداری دهید.

پاکت شامل :  الف)  تضمین یا فیش سپرده پرداختی       ب) یک نسخه از اسناد آگهی مزایده که به مهر و امضاء شرکت کننده رسیده باشد به همراه تصویری از کارت ملی و شناسنامه متقاضی     ج) پیشنهاد قیمت خرید  بصورت عددی و حروفی و فاقد قلم خوردگی که مهر و امضاء شده باشد.  ( در فرم تهیه شده توسط شهرداری )  

  1. مزايده رأس ساعت 10:30 صبح  روز  شنبه  مورخ  95/12/21  در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون برگزار می گردد.
  2. به پیشنهادات فاقد مدارک درخواستی پاکات الف و ب و ج  شرایط فوق ترتیب اثر داده  نخواهد  شد.
  3. پرداخت هزینه های متعلقه از قبیل : مالیات ، چاپ ، دفترخانه و ...  به تناسب بعهده برنده مزایده خواهد بود.
  4. شرکت در مزایده برای یک مورد یا بیشتر منعی ندارد و پیشنهادات باید بصورت جداگانه ارائه گردد. روی هر پاکت نوشته شود بابت کدام مورد است.
  5. چنانچه نفر اول برنده مزایده به هر دلیل در مهلت مقرر 5 روز کاری از انجام معامله انصراف یا امتناء نماید ، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد  شد و معامله با نفرات دوم و سوم به ترتیب برابر شرایط فوق عمل خواهد شد. 
  6. ودیعه نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف وضعیت برنده اول نزد شهرداری خواهد ماند.
  7. متقاضيان می توانند هر روز در ساعات اداری به استثنای ایام تعطیل از محل مورد نظر بازدید و  برای كسب اطلاعات بيشتر  به واحد اموال و املاک شهرداری لنگرود مراجعه و یا با شماره تلفنهای 3 – 42525001 - 013 تماس حاصل فرمايند.
  8. برندگان مزایده موظفند مبلغ کل معامله را  بصورت 60٪  نقدی پس از برگزاری مزایده ظرف مدت 5 روز کاری بحساب شهرداری واریز  نمایند و مابقی مبلغ بصورت 20٪ زمان تحویل ملک و 20٪ مابقی به هنگام تنظیم سند اجاره سرقفلی در دفترخانه قابلیت پرداخت دارد.

                         کحالی-شهردار لنگرود