بازدید آدینه ای مهندس سید مهدی رجائی ″شهردار لنگرود″ از پروژه روکش آسفالت کوچه جمهوری سی و چهارم (مسافری)
1399/10/13
27 بازدید

بازدید آدینه ای مهندس سید مهدی رجائی ″شهردار لنگرود″ از  پروژه روکش آسفالت کوچه جمهوری سی و چهارم (مسافری) واقع در خیابان جمهوری