بازدید از آرامستان لنگرود
1401/07/09
24 بازدید

بازدید از آرامستان لنگرود 

مصطفی طالبی "سرپرست شهرداری "باهمراهی اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود ومعاون عمرانی شهرداری لنگرود از آرامستان شهر بازدید میدانی کردند.