بازدید از محوطه زمین ورزشی شهدای لنگرود
1401/09/01
50 بازدید

بازدید از محوطه زمین ورزشی شهدای لنگرود 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان لنگرود ،در روز شنبه 28 آبان ماه 1401 ،آقای دکتر فداکار "رئیس "اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود باهمراهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود از محوطه زمین ورزشی شهدا وهمچنین سالن ورزشی پوریای ولی بازدید نمودند

لازم به ذکر است بازسازی و تعمیرات سالن ورزشی پوریای ولی ،اداره ورزش جوانان ومحوطه زمین ورزشی شهدا در دستور کار قرار گرفته است.