بازدید مهندس سید مهدی رجائی شهردار لنگرود از روند پیشروی ساخت کارخانه کمپوست
1397/03/23
618 بازدید

بازدید مهندس سید مهدی رجائی شهردار لنگرود از روند پیشروی ساخت کارخانه کمپوست در آلمان لنگه توسط شهرداری لنگرود.