بازدید مهندس سیدمهدی رجایی، شهردار لنگرود به همراه فرماندار و بخشدار شهرستان لنگرود از پروژ آسفالت جاده کشتارگاه سابق
1397/12/04
208 بازدید

بازدید مهندس سیدمهدی رجایی، شهردار لنگرود به همراه فرماندار و بخشدار شهرستان لنگرود از پروژ آسفالت جاده کشتارگاه سابق.