بازدید مهندس علی شفیعی سرپرست شهرداری لنگرود از روند تکمیل المان لنگر و تندیس های مفاخر شهرستان که در محوطه پل خشتی نصب شد
1400/05/13
239 بازدید

بازدید مهندس علی شفیعی سرپرست  شهرداری لنگرود از روند تکمیل المان لنگر و تندیس های مفاخر شهرستان که در محوطه پل خشتی نصب شد