بازدید میدانی از پروژه روکش آسفالت کوچه شهید وحید دستجردی جنب منبع آب قدیم
1398/03/05
14 بازدید

بازدید میدانی مهندس سید مهدی رجایی شهردار لنگرود از پروژه روکش آسفالت کوچه شهید وحید دستجردی جنب منبع آب قدیم که توسط واحد عمران شهرداری لنگرود در حال اجرا می باشد.