بازدید میدانی از پروژه روکش آسفالت کوچه شهید وحید دستجردی جنب منبع آب قدیم
1398/03/05
315 بازدید

بازدید میدانی مهندس سید مهدی رجایی شهردار لنگرود از پروژه روکش آسفالت کوچه شهید وحید دستجردی جنب منبع آب قدیم که توسط واحد عمران شهرداری لنگرود در حال اجرا می باشد.