بتن ریزی کوچه توحید ، بن بست حمید واقع در خیابان خرمشهر شمالی راه پشته
1399/06/13
172 بازدید

 ادامه روند اجرای پروژه زیرسازی و بتن ریزی کوچه های سطح شهر

 کوچه توحید ، بن بست حمید واقع در خیابان خرمشهر شمالی راه پشته