بخشی از فرآیند ساخت و تجهیز کارخانه کمپوست لنگرود در روزهای اخیر
1399/06/25
49 بازدید

- آماده سازی محل‌های استقرار بیس پلیتها برای اجرای والپستهای دیوار سوله

- تخلیه بار آهن ارسالی از تهران در محل کارخانه

- رنگ آمیزی قطعات وال پست

- ساخت والپستهای دیوار سوله

 استقرار والپستهای دیوار سوله در جای خود و اجرای عملیات دیوار چینی در روزهای آینده در محل کارخانه اجرایی خواهد شد