برگزاری سلسله جلسات درآمدی شهرداری لنگرود
1399/04/05
17 بازدید

 برگزاری سلسله جلسات درآمدی شهرداری لنگرود با حضور مهندس سید مهدی رجائی "شهردار" ، معاون اداری ، مدیر مالی و مدیر دایره درآمد شهرداری لنگرود