تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
1399/05/15
755 بازدید

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

شهرداری لنگرود در نظر دارد  به منظور خرید یک دستگاه ماشین خود کشنده هوادهی کمپوست (ویندرو ترنر) جهت استفاده در سایت 250تنی کارخانه کود آلی, از بین فروشندگان و تامین کنندگان ذی صلاح مطابق قانون برگزاری مناقصات موضوع بخشنامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 و آیین نامه معاملات شهرداری ها اقدام نماید.

 • فقط اشخاص حقوقی که دارای تجربه کافی می باشند می توانند نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.
 • دستگاه مناقصه گزار : شهرداری لنگرود
 • نشانی مناقصه گزار : لنگرود- بلوار امام خمینی(ره)- ساختمان شهرداری لنگرود
 • محل تامین مالی :
 • ( منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات دولتی سال 1398 و 1399)
 • مدت زمان تحویل کالا :
 • چهار ماه شمسی در نظر گرفته شده است.
 • محل تحویل کالا : لنگرود – اطاقور ، کارخانه کود آلی
 • تاریخ چاپ فراخوان:آگهی نوبت اول 21/05/1399 و آگهی نوبت دوم 28/05/1399
 • مهلت خرید اسناد از سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از روزسه شنبه مورخ 28/05/1399 الی روز یکشنبه  مورخ 02/06/1399
 • مهلت و محل تحویل پاکت الف تامین کنندگان : تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 12/06/99 دبیرخانه شهرداری لنگرود می باشد.
 • آخرین مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت : تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 12/06/99          می باشد.
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/000/500/3 ( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال)به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
 • بازگشایی پاکات  واقع در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود ساعت 11 صبح مورخ  12/06/99 می باشد.
 • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
 • بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.
 • متن این آگهی در سایت ستاد الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir درج گردیده است.

 

 

شهردار لنگرود

سید مهدی رجایی