تدابیر پیشگیرانه واحد فضای شهرداری لنگرود
1401/08/25
66 بازدید

تدابیر پیشگیرانه واحد فضای شهرداری لنگرود 

هرس وحذف شاخه های اضافی درختان در امتدادسیم های برق معابر با همکاری اداره برق در مسیر میدان الغدیر تا پمپ بنزین دریاسر