جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ماشین خود هوا دهی کمپوست (( ویندروترنر ))
1399/06/12
772 بازدید

جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه ماشین خود هوا دهی کمپوست (( ویندروترنر )) با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر کارشناسان مربوطه