جلسه شهردار لنگرود با مدیران عالی شهرداری مشهد و بحث در خصوص تفاهم نامه همکاری فی مابین در خصوص سه محور سرمایه گذاری ,شهرسازی و گردشگری
1398/07/25
24 بازدید

جلسه شهردار لنگرود با مدیران عالی شهرداری مشهد و بحث در خصوص تفاهم نامه همکاری فی مابین در خصوص سه محور سرمایه گذاری ,شهرسازی و گردشگری